27 Şubat 2013 Çarşamba

Maddenin Tanecikli Yapısı / 5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI


5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI
BÖLÜM 1
DERSİN ADI
Fen Ve Teknoloji
SINIF
6. SINIF
ÜNİTE ADI/NO
Maddenin Tanecikli Yapısı/ 3. Ünite
KONU
Element ve Bileşikler
ÖNERİLEN SÜRE
40+40 Dk (2 Ders Saati)

BÖLÜM 2


Öğrenci Kazanımları
2.Maddelerin özellikleriyle tanecikli yapısı arasında ilişki kurmak bakımından öğrenciler;         
2.1.Maddelerin farklı olmasından yola çıkarak atomların da farklı olabileceği sonucuna ulaşır (BSB-9).                                                     
 2.2.Aynı cins atomlardan oluşmuş maddeleri “element” şeklinde adlandırır.                              
 2.3.Bileşik modelleri üzerinde farklı element atomlarını ayırt eder (BSB-30).                                                    2.4.Farklı atomlar içeren saf maddeleri “bileşik” olarak adlandırır
2.5.Basit model veya resimler üzerinde molekülleri gösterir.
2.6.Basit molekül modelleri yapar (BSB-28).
2.7.Her molekülde belirli sayıda atom bulunduğu çıkarımını yapar.
2.8 Model üzerinde molekül içeren ve içermeyen maddeleri birbirinden ayırt eder (BSB-30).


Bilimsel Süreç Basamakları

9.Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında fikir öne sürer.
28.Deney ve gözlemlerden elde edilen verileri derleyip işleyerek gözlem sıklığı dağılımı, çubuk grafik, tablo ve fiziksel modeller gibi farklı formlarda gösterir.
30.İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar          Tutum Ve Değerler
Çevrede olup bitenlerle ilgili merak duyar
Bilimsel bilginin gelişiminde deney yapar, hipotez kurar
Görev üstlenir ve görevlerini istemli şekilde tam olarak yerine getirir
Temiz ve sağlıklı yaşamaya gayret eder
Kendisini ve çevresini sürekli sorgular
Her şeyin sevgi barış ve mutluluğa hizmet etmek için olduğunu fark eder.
Demokratik süreçlere güven duyar
Ünite Kavramları Ve Sembolleri
Atom, tanecik, element, bileşik, molekül,

Öğretme-Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri
1.Anlatım 2.Tüme varım 3. Tümden gelim 4. Grup tartışması 5. Gezi gözlem 6. Gösteri 7. Soru yanıt 8. Örnek olay 9. Beyin fırtınası 10. Canlandırma 11. Grup çalışmaları 12. Gösterim 13.proje 14.Keşfetme 15. oyun oynama

Kullanılan Eğitim Teknik, Araç-Gereç Ve Kaynaklar
(Öğretmen-Öğrenci)
A. Yazılı Kaynaklar
1. Fen ve teknoloji ders kitabı 2. Ansiklopediler 3. Güncel yayınlar 4. Resim, harita ve fotoğraflar 5. TÜBİTAK yayınları
B. Kaynak kişiler
1.Öğretmenler 2. Okul müdürü 3. Aile bireyleri 4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar
C. Görsel Kaynaklar
1. Televizyon,  VCD, ilgili CD’ler 2. Video 3. Video kasetler 4. Etkinlik örnekleri 5. Bilgisayar vb.  6. Deney malzemeleri

Güvenlik Sembolleri Ve Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Önlemleri
Yapılacak olan etkinliklerde kesici, delici aletlerin kullanılmasında öğrencilere nasıl davranmaları gerektiği hatırlatılır. Labrtuvarda çalışılması halinde burada çalışma şartları belirtilir.
http://www.fencebilim.com/resimler2/kesici.jpg Kesici cisimler güvenliği

BÖLÜM 3Giriş (Engage):
Öğretmen öğrencilere selam verdikten sonra günlerinin nasıl geçtiğini sorar.  Bir önceki derste öğrenilen maddenin en küçük yapı biriminin atom olduğu,  farklı maddelerin atomlarının farklı, aynı maddenin atomlarının da aynı olduğu hatırlatması yapılarak kısa özet geçilir.  Derse karşı güdülenmek amacıyla öğrencilere “Bu gün dersimizde element ve bileşiklerin ne olduğunu öğreneceğiz” denilir. Element ve bileşik konusuna öğrencilerin bildikleri element ve bileşikleri söylemeleri istenerek bir giriş yapılır.
Keşfetme (Explore):
Öğrencilere element, bileşik ve molekül kavramının anlatılması ve aralarındaki ilişkinin anlaşılmasının sağlanması için Etkinlik 1 “Molekül Şekilleri” deneyi yaptırılır.

Açıklama (Explain):
Çok sayıda aynı çeşit atomların bir araya gelerek oluşturduğu maddelere element denir. Elementlerdeki atomlar tek çeşittir ve elementler saf maddelerdir. Molekülü oluşturan farklı çeşitteki atomların büyüklükleri ve özellikleri de birbirinden farklıdır. Bir molekül iki atomdan oluştuğu gibi çok fazla sayıda atomdan da oluşabilir. Moleküller az sayıda atom içeriyorsa basit yapılı; çok sayıda atomdan oluşmuşsa karmaşık yapılı olarak adlandırılır. En az iki farklı elementin bir araya gelerek oluşturdukları yeni, saf maddelere bileşik denir. Elementler bileşiği oluşturmak için bir araya geldiklerinde farklı özelliklere sahip yeni bir madde oluşturur. Bileşik kendisini oluşturan elementlerden tamamen farklı özelliklere sahiptir. Bileşiklerin çoğu moleküllerden oluşmuştur. Bir bileşiği
oluşturan moleküllerin her biri diğeriyle aynı sayıda atom içerir. Bileşiği oluşturan moleküllerden biri kaç çeşit atoma sahipse diğer moleküller de o kadar çeşit atoma sahiptir. Madde moleküllerden oluşmuşsa o madde moleküler yapıda, atomlardan oluşmuşsa madde atomik yapıda bulunur.
Belirli sayıdaki atomlar birleşerek atom kümesi oluşturduğunda bu atom kümelerinden oluşan yapı moleküler yapılı bileşiktir. Bileşik, tanecik yığınlarından oluşmuş ise moleküler yapıda bulunmaz. Sonuç olarak bileşikler moleküler yapıda olabileceği gibi moleküler yapıda bulunmayabilir.
Tuzu, şekeri, suyu, karbondioksiti oluşturan elementlerin var olduğu ve bu elementlerin bir araya gelerek bileşik oluşturdukları öğrencilere görsel olaylarla anlatılır. Tuzun nasıl molekül hale geldiği düşündürülür.
Derinleştirme (Elaborete):
Öğrencilere elde ettikleri kazanımları derinleştirmeleri amacıyla günlük hayattan örnekler gösterilir, Etkinlik 2= “Benim Haritam” yaptırılır.
Değerlendirme (Evaluate) :
Öğrenilenleri değerlendirme amacıyla ünite işlenirken oluşturulan molekül modelleri getirilir ya da resimden baktırılarak hangisinin element, hangisinin bileşik ya da hangisinin molekül olduklarını yazmaları istenir.

Bir Sonraki Derse Hazırlık:
Öğrencilere fiziksel ve kimyasal değişikliğin onlarda ne çağrıştırdığı, günlük hayatta bazı değişikliklere rastlayıp rastlamadıkları sorulup eğer anlamada güçlük çekiyorlarsa “örneğin ben yaprakların sonbaharda sararıp düştüklerini gördüm” denilerek onlara yol gösterilir. Bunlar üzerinde düşünmeleri bir sonraki derste fikirlerini alacağı söylenerek ders sonlandırılır.

ÖĞRETME- ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ
ETKİNLİK 1: Molekül Şekilleri
Kullanılan araç- gereçler
Değişik renklerde oyun hamurları
Gerektiği kadar kürdan
Molekül şekillerinin gösterildiği deney föyü yada internetten alınan çıktısı
Etkinliğin Yapılışı
·         Sınıf 2-3’erli gruplara ayrılır
·         Farklı renklerdeki oyun hamuru ve kürdanları kullanarak kartlarda verilen moleküllerin   modellerini oluşturulur.
·         Yapılan molekül modellerini sınıfa göstererek tanıtılması sağlanır.
·         Molekül modellerinin resimlerini deftere çizilmesi istenir.
·         Çizim üzerinde aynı ve farklı atomlar tespit ettirilir.

Sonuçlandıralım
1.Modelini oluşturduğunuz her bir molekül kaç atomdan oluşmuştur?
2.Modelini oluşturduğunuz her bir molekülde kaç çeşit atom olduğunu belirtiniz.
3. Bu modellere göre hangi moleküller aynı çeşit ve büyüklükteki atomlardan oluşmuştur?
4.Bu modellere göre hangi moleküller farklı atomlardan oluşmuştur?
ETKİNLİK 2: Benim Haritam
Kullanılan araç-gereçler
Renkli kalemler, A4 kağıdı yada karton
Etkinliğin Yapılışı
Öğrencilere element, bileşik, molekül vb. kavramların kazanımı sağlandıktan sonra bu bilgileri ışığında 3-4 kişilik gruplar oluşturulur maddeleri sistematik bir şemaya koymaları ve doğru olması koşuluyla hayal ettikleri gibi bir şema oluşturmada serbest oldukları söylenir.  Şemalarını yapmaları için 5- 10 dk süre verilir. Daha sonra oluşturulan şemaların eksik yanları tamamlandıktan sonra tüm sınıfa yapılan şemalar sunulur. En çok beğenilen şemalar panoya asılır.ETKİNLİK 3: Ne Neden Oluşur
Öğrencilere önceden hazırlanmış bazı resim, fotoğraf yada animasyon gösterilerek hangi maddenin neden oluştuğu buldurulmaya çalışılır. Böylece öğrencinin neyi ne kadar  öğrendiği ölçüldüğü gibi genel bir hatırlatma da yapılmış olur böylece.


BÖLÜM 4
Dersin diğer derslerle ilişkisi
Türkçe, Resim, Teknoloji Tasarım

Planın uygulanmasına ilişkin açıklamalar
Ders planı ünitenin başlangıç konusu olmadığından uygulanırken önceki konuların öğrenci tarafından anlaşılmış olmasına dikkat edilmelidir. Plan uygulanmadan önce önceki konu genel bir hatırlatma yapılmalıdır. Planda yer alan etkinlikler kazanımların sağlanması için yaptırılmalıdır ancak ekonomik ya da fiziki yapı dikkate alınarak aynı kazanımları sağlayabilecek koşullara uygun farklı etkinlikler de yaptırılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder